Rengiantis naujai pavardžių rašymo tvarkai paprastinamas įrašo apie tautybę keitimas (0)

Publikuota: 2022-04-14 Kategorija: Politika
Rengiantis naujai pavardžių rašymo tvarkai paprastinamas įrašo apie tautybę keitimas
Rokiškio Sirena nuotr. / Asociatyvi nuotr.

Parlamentarai ketvirtadienį planuoja priimti įstatymo pataisas, sudarysiančias galimybę lengviau dokumentuose pakeisti įrašą apie tautybę.

Pagal Ci­vi­li­nės būk­lės ak­tų re­gist­ra­vi­mo įsta­ty­mo pataisas, asmens pageidavimu įrašas dokumente apie tautybę galės būti pakeistas, papildytas arba, jeigu jo nėra, įrašytas. Asmuo galės pasirinkti vieno iš savo tėvų ar senelių tautybę.

„Šian­dien as­muo, no­rin­tis iš­brauk­ti sa­vo tau­ty­bę ar­ba no­rin­tis ją įra­šy­ti, ar­ba pa­si­rink­ti vie­no iš tė­vų, tu­ri ei­ti į teis­mą. Tai (projektas – BNS) su­da­ro ga­li­my­bę, kad įsta­ty­mo bū­du, ką no­riu ak­cen­tuo­ti, lei­džia­ma ­rin­ktis ar­ba tė­vų, ar­ba se­ne­lių tau­ty­bę, ne­ga­li­ma jos sub­jek­ty­viais po­žy­miais pa­grįs­ti“, – balandžio pradžioje pateikdama projektą Seimui sakė teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska.

Anot jos, šias pataisas lėmė sau­sį pri­im­tas ir ge­gu­žę įsi­ga­lio­sian­tis As­mens var­do ir pa­var­dės ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se įsta­ty­mas.

Jame numatyta, kad Lietuvos piliečio vardas ir pavardė asmens dokumentuose gali būti rašomi lotyniškos abėcėlės rašmenimis be diakritinių ženklų, jei asmuo yra ne lietuvių tautybės, taip jei jis pasirenka nelietuvišką sutuoktinio pavardę. 

E. Dobrovolska yra sakiusi, kad norint dokumentuose pakeisti Lietuvos piliečio vardą ir pavardę į nelietuvišką formą, reikės prieš tai deklaruoti tautybę.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video