Dėl 2021–2022 metų šildymo sezono Rokiškyje pabaigos (0)

Publikuota: 2022-05-05 Kategorija: Aktualijos
Dėl 2021–2022 metų šildymo sezono Rokiškyje pabaigos
Rokiškio Sirena nuotr. / Kaminai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalies nuostatomis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 61 ir 63 punktais:

  1. N u s t a t a u 2021-2022 metų šildymo sezono pabaigą nuo 2022 m. gegužės 5 d. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos (įskaitant Rokiškio rajono seniūnijas) administraciniuose pastatuose, Rokiškio rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, sveikatos priežiūros įstaigose, kurių savininkė ar dalininkė yra Rokiškio rajono savivaldybė, bei savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse ir akcinėse bendrovėse.
  2. N u r o d a u, kad šilumos vartotojams (įskaitant daugiabučius namus), kurių savininkė ar dalininkė Rokiškio rajono savivaldybė nėra, šildymo sezonas baigiamas 2022 m. gegužės 5 d., o šiame punkte minimi šilumos vartotojai, nusprendę baigti savo pastatų šildymą kitu laiku negu šildymo sezono pabaiga, apie sprendimą praneša šilumos tiekėjui.
  3. P a v e d u Bendrajam skyriui paskelbti šį įsakymą savivaldybės interneto svetainėje, vietos spaudoje ir Teisės aktų registre.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
 

Administracijos direktorius 

Andrius Burnickas

Užs. nr. 1740.

 

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video