Rokiškio gydymo įstaigos turės apsiginti Skaidrios įstaigos vardą (0)

Publikuota: 2022-10-01 Kategorija: Sveikata
Rokiškio gydymo įstaigos turės apsiginti Skaidrios įstaigos vardą
Rokiškio Sirena nuotr. / Bus vertinama Rokiškio gydymo įstaigų antikorupcinė politika.

Lapkričio mėnesį Rokiškio rajono gydymo įstaigos – Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (PASPC), Rokiškio rajono ligoninė ir Rokiškio psichikos sveikatos centras, turės apsiginti Skaidrios įstaigos vardą.

„Rokiškio Sirena“ pasiteiravo Rokiškio rajono savivaldybės gydytojos Evelinos Grėbliauskienės, nuo kada ir kodėl buvo pradėtas ruošti ir tvirtinti Skaidrios įstaigos aprašas. Apie tai, kaip ruošiamasi šiam vertinimui pasakojo ir Rokiškio PASPC bei Rokiškio rajono ligoninės vadovai.

– Kada tiksliai ir dėl kokių priežasčių reikėjo šio aprašo?

– 2022 metų balandžio 29 dieną Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Rokiškio rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašas.

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymo „Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ naujoje redakcijoje savivaldybėms yra rekomenduojama pasitvirtinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ), kurių savininkė (dalininkė) yra savivaldybė, Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašą ir įvertinti ASPĮ korupcijos indeksus ir atitiktį  skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijams. Taip pat siekiant skatinti ASPĮ vadovus imtis priemonių formuojant ir įgyvendinant antikorupcinę politiką įstaigoje, į įstaigos veiklos vertinimo rodiklius įstatymo lygmeniu yra įtrauktas ir įstaigos korupcijos indekso vertinimo rodiklis, kuris turi įtakos įstaigos vadovo darbo užmokesčio dydžiui.

Tvarkoje nustatyti aiškūs ir veiksmingi kriterijai, pagal kuriuos gali būti vertinama ir palyginama ASPĮ antikorupcinės aplinkos kūrimo veikla, leisianti objektyviai pamatuoti įstaigų pastangas įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimą bei pažangą.

– Kas mūsų savivaldybėje rengė šį aprašą?

– Tvarkos aprašo projekto rengėja buvau aš, o savivaldybės taryba, vadovaujantis teisės aktais, patvirtino šį aprašą.

– Ar šis aprašas taikomas ir kitoms rajono įstaigoms, o ne vien tik sveikatos?

– Ne, šis aprašas skirtas tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kurių savininkė (dalininkė) yra savivaldybė.

– Kokie konkretūs reikalavimai keliami Skaidriai įstaigai?

– Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašas, kuriame numatyti aktualūs ASPĮ atsparumo korupcijai indekso nustatymo kriterijai, kuriuos ASPĮ turi būti įdiegusios ar įgyvendinusios – sukurta ir taikoma įstaigos paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo Sistema, kurioje pildomos Ministerijos patvirtintos formos; vykdoma anoniminė darbuotojų apklausa atsparumo korupcijos vertinimui, o apklausų apibendrinimas pristatomas visiems darbuotojams; naudojimasis ministerijos parengtomis standartizuotomis medicininės įrangos  ar prietaisų, įsigyjamų viešojo pirkimo būdu, techninėmis specifikacijomis; įdiegimas techninių priemonių, padidinančių pacientų galimybes prisiskambinti į ASPĮ registratūrą ir (ar) užtikrinančių grįžtamąjį ryšį – perskambinimą į neatsilieptus skambučius.

Kriterijai suskirstyti į tokias grupes: asmens sveikatos priežiūros įstaigos antikorupcinė politika, antikorupcinio sąmoningumo didinimas, skundai dėl galimos korupcijos, priemonės skirtos skaidriams asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui užtikrinti, viešieji pirkimai.

Šie kriterijai vertinami balais ir nustatomas ASPĮ atsparumo korupcijai indeksas, kuris ir parodo kiek ir kokių korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių yra įdiegta, šių priemonių diegimo kokybė ir praktinis pritaikomumas bei jas taikant pasiekti rezultatai. ASPĮ suteikiamas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas surinkus, vertinant atsparumo korupcijai indeksą, nuo 131 iki 156 balų

Skaidri asmens sveikatos priežiūros įstaiga – atspari korupcijai ASPĮ.

– Jeigu sveikatos įstaigai suteikiamas tokios įstaigos vardas, kiek laiko jis galioja?

-Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas galioja 3 metus. Išskyrus atvejus, jeigu  per tuos metus Skaidrios ASPĮ vadovui, vadovo pavaduotojui, padalinio vadovui ar jo pavaduotojui pareiškiami įtarimai padarius vieną ar kelias nusikalstamas veikas: korupcinio pobūdžio, veikas padarytas viešajame sektoriuje arba teikiant administracines ar viešąsias paslaugas, tuomet ASPĮ įrašoma į ASPĮ turinčių korupcijos rizikos veiksnių sąrašą.

– Kaip šiuo atveju bus su Rokiškio rajono ligonine, kurios vienam iš vedėjų šiemet pareikšti įtarimai kyšininkavimu?

– Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, analizuojame, konsultuojamės su teisininkais. Vertinamos praėjusiais kalendoriniais metais pasiektos kriterijų reikšmės. Kadangi vertinimas vyksta už praėjusius metus, 2021-uosius, tai ši įstaiga gali gintis Skaidrios įstaigos statusą.

Gydymo įstaiga nebūtinai Skaidrios įstaigos vardą gali gauti po vertinimo. Įvertinus įstaigas pagal kriterijus ir tvarką, joms gali būti suteikimas vienas iš šių statusas: Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas, Kandidatės gauti Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą, Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, turinti korupcijos rizikos veiksnių.

Pirmiausia įsivertino

Pasak Skaidrios įstaigos vertinimui besiruošiančios Rokiškio PASPC  direktorės Danguolės Kondratenkienės, pirmiausia buvo tiesiog peržiūrėtas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašas ir įsivertinta – ar visi punktai yra vykdomi. 

„Turbūt ne vienam skaitytojui kils mintis, kad šis aprašas skirtas tik korupcijos, kai pacientas duoda kyšį specialistui, prevencijai, tačiau taip nėra, nes korupcijos prevencijai svarbus sisteminis požiūris. Taigi, šis aprašas apima ir įstaigos veiklą, viešuosius pirkimus, veiklos viešinimą ir panašiai“, – aiškino D. Kondratenkienė.

Jau eilę metų Rokiškio PASPC veikia suformuota korupcijos prevencijos komisija, kasmet tvirtinami korupcijos prevencijos planai ir jų ataskaitos, viešinamos įstaigos veiklos ataskaitos, pirkimai, gaunama parama ir visa kita informacija, kuri privaloma gydymo įstaigai viešinti. Taip pat viešai skelbiama informacija, kur kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis įstaigoje.

Gauna atlygį

Kiekvienais metais Rokiškio PASPC atliekamos pacientų apklausos apie korupcijos apraiškas. 2022 metų apklausa kaip tik atliekama šiuo metu.

„Šiemet įsivertinome darbuotojų atsparumą korupcijai. Džiugina tai, kad požiūris į korupciją vis dėlto keičiasi ir tampame mažiau pakantūs korupcijos apraiškoms. Ne kartą teko girdėti iš įstaigos specialistų, kad bet koks kyšis žemina tiek pacientą, tiek specialistą. Todėl labai kviečiu visus pacientus kategoriškai atsisakyti bet kokių kyšių ar dovanų. Už savo darbą specialistai gauna atlygį, todėl jie privalo atlikti savo pareigas atsakingai ir sąžiningai“, – kalbėjo D. Kondratenkienė.

Jei gydymo įstaigai suteikiamas Skaidrios įstaigos vardas, tuomet ji vertinama kas trejetą metų, o jei tik gauna tik kandidatės vardą, tuometi būna vertinama kasmet.

Ruošiasi ir ligoninė
Kaip skelbiama VšĮ Rokiškio rajono ligoninės interneto svetainėje, ši gydymo įstaiga taip pat sieks atsparios korupcijai Skaidrios įstaigos vardo.

Pasak Rokiškio rajono ligoninės direktoriaus Raimundo Martinėlio, šalies mastu yra sudarytas Skaidrių įstaigų sąrašas, todėl pagal Rokiškio rajono savivaldybės mero Ramūno Godeliausko patvirtintą grafiką rajono taryba yra priėmusi sprendimą, kad mūsų rajono gydymo įstaigos privalo apsiginti Skaidrios įstaigos vardą.

„Lapkritį turėsime apginti šį vardą pagal iš anksto Rokiškio rajono tarybos apraše nustatytus kriterijus: įstaigos antikorupcinė politika, antikorupcinio sąmoningumo didinimas, vidaus informacijos kanalai, švietimo organizavimas, apklausos ir skundai dėl galimos korupcijos, informaciniuose stenduose skelbiama informacija, priemonės, skirtos skaidriam priežiūros paslaugų teikimui užtikrinti, viešieji pirkimai. Visa tai bus įvertinta balais skalėje – nuo 1 iki 5, kad įstaiga galėtų gauti Skaidrios įstaigos vardą“, – sakė R. Martinėlis.

Dalyvauti gali

Rokiškio rajono ligoninės antikorupcinė veikla bus vertinama už praėjusiu kalendorinius, tai yra 2021-uosius, metus. Skaidrios įstaigos vardas suteikiamas trims metams, tačiau, jeigu pasitaiko korupcijos apraiškų, tokiu atveju kasmet reikia įrodinėti įstaigos skaidrumą.

„Atsižvelgiant į vertinimo kriterijus, šiemet vienam mūsų skyriaus vedėjui pareikšti įtarimai korupcija, neužkerta mums kelio siekti Skaidrios įstaigos vardo, nes pernai mūsų įstaigos administracija nuveikė nemažai darbų. Vieni tokių – savo internetiniame puslapyje ir gydymo įstaigos stenduose viešai pradėjome skelbti informaciją apie gautą paramą. Be to, džiaugiamės, kad visas naujas antikorupcinių priemonių paketas, prie kurio daug dirba mūsų teisininkė Eglė Gudonienė, pradėtas daryti dar praėjusių metų birželį“, – kalbėjo R. Martinėlis.

Sudaryta komisija

Pagal Korupcijos prevencijos įstatymą, įsigaliojusį nuo 2022 metų sausio, gydymo įstaigoje turi būti paskirtas darbuotojas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą. Šiuo metu visa atsakomybė tenka Rokiškio rajono ligoninės teisininkei E. Gudonienei, kuri buvo paskirta Korupcijos prevencijos komisijos pirmininke.

Netrukus buvo atrinkti nariai ir sudaryta komisija. Taip pat sukurtas vidinis kanalas, kuriame Rokiškio ligoninės darbuotojai anonimiškai gali teikti informaciją apie korupcijos apraiškas, taip pat sudaryta Viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo tvarka.

Pildė anketas

„Visą būtiną informaciją, susijusią su korupcijos prevencija, sukėlėme į įstaigos svetainę, skyrių stendus, o Konsultacinės poliklinikos koridoriuje paleidome vaizdo medžiagą. Su ligoninės skyrių darbuotojais pasidalinome informacija, kur skambinti ar kaip galima kitais būdais pranešti apie korupcijos atvejus arba jos apraiškas. Be to, šių metų balandžio mėnesį sudarėme anketas, kurias anonimiškai pildė mūsų personalas“, – vardijo direktorius.

Daugiau kaip 200 Rokiškio rajono ligoninės darbuotojų, iš esančių 300, atsakė į anketos klausimus apie tai, ar žino kas yra korupcija, kur kreiptis esant ar įtariant jos atvejį. Pastebėta, kad nors vieni į anketos klausimus atsakė formaliai, tačiau kiti atvirai jas užpildė ir pažymėjo suprantantys, kas yra korupcija ir kur galima kreiptis.

Pakvietė pareigūnus

Dar šių metų pradžioje Rokiškio rajono ligoninės teisininkė E. Gudonienė į susitikimą pakvietė Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnus, kurie į Rokiškį pažadėjo atvykti spalio mėnesį.

„Džiaugiuosi, kad mūsų įstaigos administracija, gydytojai ir viešųjų pirkimų specialistai, kurie pagal įstatymą privalo deklaruoti pajamas, tai padarė nustatytu laiku. Turime sudarę visą antikorupcinių priemonių planą, laikomės įstatymų, didelį dalį darbų jau padarėme, todėl tikimės gauti Skaidrios įstaigos vardą“, – sakė R. Martinėlis.

 

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video