Namo pridavimas: apie tai, kas labiausiai rūpi šį statybos užbaigimo etapą įgyvendinantiems asmenims (0)

Publikuota: 2022-06-27 Kategorija: Verslas
Namo pridavimas: apie tai, kas labiausiai rūpi šį statybos užbaigimo etapą įgyvendinantiems asmenims
Organizatorių nuotr. / Asociatyvi nuotr.

Nuolatiniai pokyčiai statybų sektoriuje ir kaskart keičiami statybų darbų teisės aktai įneša daug svarstymų, skatina ieškoti atsakymų į daugybę klausimų ir atima nemažai laiko gilinantis į susidariusią situaciją. Jeigu ir jūs esate iš tų, kurie turi daug klausimų, tikėtina, kad atsakymus į rasite skaitydami toliau.

Jeigu yra reikalingas tik namo pridavimas, kodėl reikia kreiptis į ekspertizės rangovą ir kas jis toks yra?

Nuo 2022 m. gegužės 1 d., pakeitus Statybos įstatymą, numatyta, kad deklaracijų apie statybos užbaigimą ir pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių teikimą turi užtikrinti statinio ar jo dalies ekspertizės rangovai. Ekspertizės rangovais gali būti tik juridiniai asmenys. Statybos įstatymai šį subjektą apibrėžia kaip Lietuvos Respublikoje įsteigtą ar užsienio valstybės juridinį asmenį, kitą užsienio organizaciją ar jų padalinį, turintį šio įstatymo nustatytą teisę atlikti statinio projekto ar statinio ekspertizę. Šių procedūrų vykdymą ir atskirų surašomų dokumentų rūšis reglamentuoja ne tik Statybos įstatymas, bet ir Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Kaip ir kokiomis priemonėmis galima susitvarkyti namo pridavimo formalumus?

Visos namo pridavimo (statybų užbaigimo) paslaugos yra teikiamos per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“. Naujos deklaracijų ir pažymų tvirtinimo elektroninės paslaugos nuo 2022 m. gegužės mėnesio yra pasiekiamos per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę sistemą.

Pirmiausia, turi būti sudaroma sutartis su statinio ekspertizės rangovu ir tik tuomet kreipiamasi dėl statybos užbaigimo patvirtinimo paslaugos suteikimo. Statytojai ar jų įgalioti atstovai sistemoje „Infostatyba“ turi pasirinkti norimą paslaugą, užpildyti pažymą ar deklaraciją, sukelti privalomus dokumentus (priedus) ir pasirinkti tik pagal sudarytą sutartį pasamdytą statinio ekspertizės rangovą.

Sistemoje pasirinkto statinio ekspertizės rangovo paskirtas statinio (dalies) ekspertizės vadovas deklaracijas ir pažymas tvirtins sistemos „Infostatyba“ priemonėmis. Statytojui pildant duomenis tereiks pasirinkti ekspertizės rangovą. Patvirtinus deklaraciją ar pažymą, informacija savaime bus perduota Registrų centrui, tačiau dėl pačių statinių registravimo ar išregistravimo statytojas turi savarankiškai kreiptis į Registrų centrą (tai galima atlikti nuotoliniu būdu, per „Infostatyba“).  

Ar būtina pildyti ir pasirašyti pažymą ar deklaraciją dėl statinio užbaigimo?

Taip, toks veiksmas yra privalomas ir jį numato Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 nuostatos. Jei yra du ir daugiau statytojai, pažymą ar deklaraciją visų vardu sistemoje „Infostatyba“ turi užpildyti vienas iš jų, o pasirašyti – visi statytojai. Statytojai ar jų dalis gali veikti ir per atstovus, tokiu atveju prie pažymos ar deklaracijos privalo būti pridėtas notarinis įgaliojimas ir kiti reikalingi dokumentai.

Iš kur žinoti, kokios įmonės teikia deklaracijų ir pažymų tvirtinimo paslaugas?

Interneto svetainėse www.planuojustatau.lt ir www.vtpsi.lrv.lt yra oficialiai skelbiami ekspertizės įmonių, kurios turi prieigas prie informacinės sistemos „Infostatyba“, sąrašai.  Duomenis apie atestuotus statybos dalyvius taip pat galima rasti oficialioje Statybos sektoriaus vystymo agentūros interneto svetainėje. 

Pagal Statybos įstatymo 17 straipsnį, deklaracijų ir pažymų tvirtinimo paslaugas turi teisę teikti visi atestuoti statinio ekspertizės rangovai. Jeigu pasirinktas rangovas neturi prieigos teikti paslaugas, jis turėtų kreiptis į Statybos inspekciją.

Aplinkos ministerija yra numačiusi, kad bent kol kas tokias paslaugas turės teisę teikti 49 statinio ekspertizės rangovai. Šis skaičius turėtų didėti.

Ar Statybos inspekcija ir toliau teiks pažymų išdavimo ir deklaracijų tvirtinimo paslaugas?

Ne. Nuo 2022 m. gegužės 1 d., pasikeitus teisiniam reguliavimui, Statybos inspekcija nebepriima naujų prašymų išduoti / tvirtinti pažymas ar deklaracijas.

Ar Statybos inspekcija vis dar teikia statybos užbaigimo akto išdavimo paslaugas?

Taip, Statybos inspekcija teikia statybos užbaigimo aktų išdavimo administracinę paslaugą pagal Statybos įstatymo 28 straipsnio ir Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 nuostatas.

Kokius dokumentus būtina pateikti informacinėje statyboje „Infostatyba“ užpildžius deklaraciją ar pažymą?

Dokumentus, kurie privalo būti pateikti kartu su pažyma ar deklaracija, numato Statybos techninis reglamento STR 1.05.01:2017 (nauja 2022-05-01 redakcija) 93 ir 1022 punktai, t. y. deklaracija, statinio projektas,  statybą leidžiantis dokumentas, statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os), požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos,  žemės sklypo bendraturčių rašytiniai sutikimai, besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai, žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis), turinčio statytojo teisę asmens paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą (jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo), statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai prašymą pateikia paveldėtojas), pastatų garso klasifikavimo protokolai (kai privalomi), pastatų energinio naudingumo sertifikatai, rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumentai, geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai ir kt. Gali prireikti pateikti ir kitus dokumentus.

Kokios yra deklaracijų ir pažymų tvirtinimo paslaugų kainos?

Valstybė nereguliuoja ekspertizės rangovų paslaugų kainų. Dėl deklaracijos ar pažymos patvirtinimo kainos reikia kreiptis į atestuotas statinio (dalies) ekspertizės įmones. Mokesčio valstybei už pasinaudojimą informacine sistema „Infostatyba“ dokumento registracijai nenumatyta.

Ką labai svarbu žinoti prieš informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pasirenkant subjektą, tvirtinantį deklaraciją ar pažymą?

Prieš pasirenkant ekspertizės rangovą, kuris tvirtins deklaraciją ar pažymą, būtina su juo sudaryti rangos sutartį dėl paslaugos suteikimo.

Ar galima panaikinti patvirtintą deklaraciją ar pažymą?

Taip, dokumentų naikinimą numato Statybos įstatymo ir Statybos techninio reglamento 1.05.01:2017 nuostatos. Jei pažymoje ar deklaracijoje bus klaidų ar neatitikimų, statytojai laisvos formos sprendimu galės panaikinti dokumentą ir kreiptis į Statybos inspekciją su prašymu patvirtinti jį negaliojančiu. Po dokumento panaikinimo, bus galima surašyti ir pateikti tvirtinimui naują tinkamą pažymą, deklaraciją. Naujas dokumentas dėl tų pačių statybos darbų gali būti surašomas tik panaikinus galiojantį.

Statytojas pažymos ar deklaracijos savo sprendimu panaikinti nebegalės, jei Nekilnojamojo turto registre daiktinės teisės į statinį bus įregistruotos ne tik statytojo (užsakovo) vardu.

Kas prižiūrės, ar statinio (jo dalies) ekspertizės rangovai tinkamai ir teisėtai vykdo paskirtas funkcijas?

Statinio (dalies) ekspertizės rangovų teikiamų paslaugų teisėtumą tikrina Statybos inspekcija. Patikrinimai ir priežiūra vykdomi pildant nustatytos formos patikrinimo aktą, skelbiamą viešai. Deklaracijos ir pažymos tikrinimui bus atrenkamos pagal tikrintinų deklaracijų ir pažymų sąrašus, sudarytus  naudojantis Rizikos valdymo informacinės sistemos automatinėmis priemonėmis. Rizikos veiksnių ir jų svorių rizikingumo nustatymas vyks atliekant skaičiavimus savaiminiu būdu.

Priėmus Statybos įstatymo pakeitimus, šie klausimai yra dažniausi ir keliantys daugiausiai pasvarstymų. Jei čia neradote reikalingų atsakymų ar jums aktualios informacijos, visuomet galite kreiptis į atitinkamas paslaugas teikiančią kvalifikuotą įmonę kaip kskompanija.lt. Namo pridavimas gali būti atliktas ir be trikdžių, jei bus patikėtas profesionalams.

https://www.kskompanija.lt/namo-pridavimas/

Užs. Nr. 1796

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video