Atviras laiškas/atsakymas VVG pirmininkei R. Stankevičiūtei - Viliminei „Kodėl aš, Romualdas Kaminskas, nebemoku nario mokesčio ir nebenoriu būti VVG nariu“ (57)

Publikuota: 2020-06-18 Kategorija: Tribūna
Atviras laiškas/atsakymas VVG pirmininkei R. Stankevičiūtei - Viliminei „Kodėl aš, Romualdas Kaminskas, nebemoku nario mokesčio ir nebenoriu būti VVG nariu“
Rokiškio Sirena nuotr. / Romualdas Kaminskas

Jūs manęs klausėte, gal aš noriu, „...Jei Jūs pageidaujate, pilną Jūsų su VVG specialistais susirašinėjimą pateiksime artimiausiam valdybos posėdžiui.“ Na štai nebereiks vargti. Paslauga. Tik žmonių labui stengiausi kur galiu neminėti  pavardžių.

Trumpas atsakymas būtų todėl, kad pasijaučiau esąs ignoruojamas. Kadangi ne visa VVG visuomenė yra/buvo susipažinusi su to įvykio niuansais, prieš išeidamas iš VVG organizacijos, manau esant reikalinga  paaiškinti detaliau. Viską jau buvau pamiršęs. Gal nebūčiau viso to rašęs jei ne Jūsų VVG pirmininkės R. Stankevičiūtės - Viliminės skambutis, kurio metu man priekaištauta, kad mūsų bendruomenė neveiksni, kad gal  inicijuoti jos panaikinimą. Užduodant klausimą ar man negalioja teismo sprendimai, man buvo primenamas 2013 m. teismas, kai aš nesutikau su K. Ragelienės delegavimu į VVG valdybą nuo Panemunėlio benrduomenės. O kaip sąžinė, tvarka ir teisingumas? Nebėra?

Teismo sprendimas paprastais žodžiais tariant toks: Tas įvykęs Panemunėlio bendruomenių susirinkimas, yra neformalus darinys ir gali elgtis kaip tinkamas. Jam negalioja  susirinkimo sušaukimo tvarka, kvorumas, nereikia ir pirmininko rinkti ir t.t..  Kyla klausimas kieno iniciatyva tada jis buvo šaukiamas, kuris iš ten dalyvavusių inicijavo? Man tai paskambinot Jūs. Kieno iniciatyva vienas to susirinkimo dalyvių (VVG darbuotojas) atvažiuoja (darbo laiku) su jau paruoštu susirinkimo protokolo šablonu. Ar mes ant tiek kvaili ir nemokam patys surašyti. ( iš kitos pusės, juk neformalus darinys ar svarbu kaip bus surašyta). Esmė tame, kad turėjo būti renkamas kandidatas į VVG valdybą nuo Panemunėlio bendruomenių, bet manęs R. Kaminsko į protokolą neįrašo kaip  bendruomenės atstovo, nors aš prašau ir net  to reikalauju. Aš turiu tam pilną teisę Panemunėlio gel. st kaimo bendruomenės įstatų  Bendruomenės pirmininkas: . 29.2 Be atskiro įgaliojimo atstovauja bendruomenei santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis. Dar papildomai  turėjau ir rodžiau bendruomenės tarybos narių pritarimą (ir tebeturiu).

Kaip ten tas darinys? Seniūnijos bendruomenių sektoriaus taryba? Ar bendruomenių tarybų taryba?

Mano nuomone, tokiame susirinkime (logiškai mąstant ir demokratiškai elgiantis) turėjo dalyvauti tik  bendruomenių pirmininkai arba jų susirinkimuose išrinkti atstovai. Tokiu atveju, iš dalyvavusių, aš vienintelis bučiau buvęs (ir nagrinėjamu atveju buvau) tinkamas kandidatas, nes esu bendruomenės pirmininkas ir  VVG narys. Kitos bendruomenė atstovas ne VVG narys, bet įtraukiamas į pretendentų sąrašą. Logiška? Be jokių taisyklių sueina kažkieno pakviesti žmonės ir  siūlo ir išrenka  kandidatą į VVG tarybą ne bendruomenės (nėra tai  įrodančių dokumentų)  narį -  Kristiną Ragelienę. Tad dar  klausimas apie jos narystę VVG.  Vienos bendruomenės (Panemunėlio miestelio) pirmininką įrašo, o Panemunėlio gel. st  bendruomenės pirmininko t.y. manęs nesutinka įrašyti. Kokia čia logika vadovaujasi neaišku. O gal todėl kad aš VVG narys ir bendruomenės pirmininkas  vienintelis teisėtas atitinkantis reikalavimus kandidatas? Mane  įrašo, be mano pritarimo, tik  kaip fizinį asmenį. Atvirai, nežinojau, kaip elgtis. Išeisiu nesužinosiu kaip viskas vyko, nematysiu protokolo.

Įdomiai gaunasi. Aš kreipiuosi į teismą, kad manęs neįrašo, kaip bendruomenės atstovo, o  atsiliepime į mano ieškinį  Jūs R. Stankevičiūtė  - Vilimienė rašote (teismui), cituoju ... 2019 m. kovo 15 d. įvyko , vieno iš sektoriaus, Rokiškio rajono vietos veiklos grupės Panemunėlio seniūnijos bendruomenių sektoriaus narių posėdis dėl valdybos nario delegavimo į naujos kadencijos 2013 – 2013 (čia turbūt klaida) metų valdybą  Apie posėdį buvo informuoti 7  sektoriaus nariai: Panemunėlio  miestelio bendruomenė (atstovė Vilija Skipskienė) Anicetas Bytautas, Kristina Ragelienė, Romualdas Kaminskas, Valentinas Morkūnas, Jurgita Ališauskienė nedalyvavo Rokiškio rajono Panemunėlio  gels t kaimo bendruomenė atstovo nedelegavo iš viso posėdyje dalyvavo 5 nariai.... Panemunėlio bendruomenių sektoriaus narių  posėdžio nutarimas teisėtas. Visi posėdyje dalyvavę atstovai turėjo teisę dalyvauti ir būti išrinktu  kandidatu į Rokiškio rajono vietos veiklos grupės valdybą.“ Kas čia nusprendė, kad nedelegavo? Kažkas savavaliauja, o paskui teigiama, kad nedelegavo? O kas tada delegavo K. Ragelienę? Kitus? Ir kurie gali dalyvauti kurie ne? Kokie atrankos kriterijai? Kodėl  viena bendruomenė išskirta? Kaip čia reikėjo išskirtinai deleguoti? Ne pagal įstatus? Kokie čia išrinktieji. Tad dabar viešai klausiu , kas  Jūsų manymu nutarė atimti iš manęs teisę atstovauti bendruomenę? Ar kas nors gali patikėti, kad susirinkime dalyvavusieji asmenys patys susimokė ir  nutarė  vienos bendruomenės atstovo neįrašyti į dalyvių sąrašą?

Kaip čia  atitinka LEADER metodo reikalavimus bei principus: teritorinio vientisumo, „iš apačios į viršų“, lygiavertiškumo, viešumo, įtraukimo, skaidrumo, partnerystės.

Jūs taip ir neatsakėte el. laiškuose į man rūpimus  ir aukščiau pateiktus klausimus. Rašote , kad teisme aiškinomės, bet teismas neatsakė į  mano Jums  pateiktus klausimus. Atsiuntėte man Jūsų manymu konkretų atsakymą cituoju mano atsakymas į Jūsų klausimą būtų labai konkretus, visi turėtume susipažinti su organizacijos įstatais ir tvarkomis, kuriuos tvirtina susirinkimas ir valdyba“. T.y. siūlėte susiieškoti pačiam, tačiau man  neradus svetainėje (jų ten nėra, kodėl?)  senų valdybos protokolų. Man paprašius antrą kartą vis tik  atsiuntėte man  2015 04 15... protokolą. Man pareiškus, kad tai vėlesnio laiko atsiuntėte 2009 metų. Pareikšdama cituoju  „Sveiki Romualdai, informuoju, kad Rokiškio rajono VVG valdyboje pirmą kartą valdybos formavimo principai buvo aptarti 2009-04-08. Nuo to laiko jie tik tikslinami pagal strategijų įgyvendinimo taisykles“. Sutinku, diplomatiškas atsakymas.  Ir  vis tik iš šių protokolų negalima suprasti kas sugalvojo tokią tvarką ir  kieno iniciatyva buvo šaukiamas šis neformalus susirinkimas, kieno paliepimu aš, kaip bendruomenės atstovas neįtraukiamas į dalyvių sąrašą. Nors Jūsų atsiliepimas suponuoja kai kurias mintis. Kodėl nutylimas 2011  kovo 11 d protokolas , kuriame  yra man rūpima informacija. Manot, kad aš duodamas VVG į teismą jų nesusirinkau ir su jais nesusipažinau. Buvo tiesiog  įdomu pasižiūrėti kaip elgsitės? Tiek to nebesismulkinsiu. Pamenat, kaip teisme pagavau liudininkus meluojančius?

To visuotino VVG susirinkimo metu man neleidote net K. Ragelienei užduoti klausimo ar klausimų, kad įsitikintų susirinkimo dalyviai apie jos kompetenciją, intelektą. Gaila. Buvo pasakyta, kad čia ne klausimų atsakymų  vakarėlis. Tai Jūs taip renkate savo valdybą? Kažkas kažkur kaime neformalus darinys pasiūlė žmogų į VVG tarybą ir ,Jums, rimtai organizacijai tinka? Nesvarstant jo kandidatūros? Neleidžiant įsitikinti abejojančiam? Ir balsuoti?

Po to VVG rinkiminio susirinkimo vienas narys priėjęs man pasakė  „aš būčiau daugiau demokratijos davęs“

O apie  K. Ragelienę kaip asmenybę daug ką pasako jos elgesys. Laimėjusi rinkimus pareiškė tu manęs neįveiksi? Ką toks posakis suponuoja? Net nepagalvojau kad čia ji su manimi kovoja. Aš galvojau čia vyko rinkimai, o pasirodo.... . Man tapus bendruomenės pirmininku turėjau įvairių įdėjų. Įsiminė, kai nupirkęs gėlių, sveikinau garbingo jubiliejaus proga bendruomenės narius. Iš K. Ragelienės susilaukiau priekaištų, kad švaistau bendruomenės lėšas. Iš dalyvavusiu reakcijos nebuvo jokios. Tyla.   Pasiūliau bendruomenei sugalvoti arba organizuoti    L. Samuilovienės inicijuotą ir darytą  pirmo traukinio šventę - renginį. Pritarimo nesulaukiau . Buvo ir daugiau mano pasiūlymų, kadangi nesusilaukiau pritarimo, tad pats savo iniciatyvą nutariau daryti renginį „Lino mūka“, o kiek buvo „pagalių kaišiojimo į ratus“? Teisybės dėlei turiu pasakyti dabar jau sulaukiu ir nuoširdžios pagalbos.  Kas gali paneigti, kad bendruomenės galimai reikalingos kaip įrankis, jei negali jų įtakoti stengiamasi jas  ignoruoti? Nesakau, kad taip yra bet... ?

Dar noriu paklausti:

Ar vis tik  K. Ragelienė pateisino lūkesčius? Pletkų neplatinu, bet girdėjau įvairių jos  nuveiktų darbų.

Kitas pastebėjimas, o kur visi buvot 2007 m. kai  VVG kūrėsi? Kai pasirodė milijonai tai daug atsirado norinčių, O kur tie senieji, kurie įkūrė?

 Priimkite šį atvirą laišką kaip prašymą atleisti mane iš VVG narių. Jei teisingai suprantu,  aš VVG nereikalingas. Buvau labai geranoriškai nusiteikęs, neturėjau jokių blogų kėslų, Juk ir idėjų visokių turiu. Dar abejojau dėl dalyvavimo  birželio19 d. ateinančiame susirinkime, bet pamaniau, kam čia gaišti veltui laiką.

Kaip esu minėjęs buvau jau susitaikęs su ta mintimi, pamiršęs tą įvykį, bet Jums parūpo pademonstruoti savo viršenybę.

Pasakysiu skambiai  ne tam aš  tą Sausio 13 stovėjau prie Seimo, kad tylėčiau.

 

Romualdas Kaminskas.

Tai yra originalus autoriaus tekstas.

„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su išsakyta nuomone. Skiltyje „tribūna“ galite pasisakyti visi.

Savo tekstą siųskite el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt arba paprastu paštu Nepriklausomybės aikštė 12, Rokiškis.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video